Orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich

Obowiązujące przepisy jasno określają moment w którym powstaje zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia kwoty podatku należnego, dzieje się to z momentem doręczenia adresatowi decyzji stwierdzającej odpowiedzialność osoby trzeciej. Najistotniejszym elementem dal ukonstytuowania się nowej sytuacji prawnej jest zatem samo skuteczne doręczenie nie zaś wydanie tylko i wyłącznie decyzji. Odpowiedzialność osoby trzeciej jest zazwyczaj odpowiedzialnością za zaległości podatkowe a zatem za to samo zobowiązanie z które odpowiada dłużnik podatkowy. Powstanie odpowiedzialności osoby trzeciej nie oznacza automatycznego zwolnienia z odpowiedzialności samego podatnika. Taka sytuacja przyczynia się tylko i wyłącznie do powiększenia liczby podmiotów odpowiedzialnych za spełnienie zaległego zobowiązania podatkowego. Taka konstrukcja została pomyślana przez ustawodawcę przede wszystkim w celu zwiększenia szans na uzyskanie należnego świadczenia przez organy podatkowe. Możliwość wydania przez organ decyzji o powstaniu obowiązku po stronie osoby trzeciej upływa z momentem 5 lat od chwili kiedy powstała zaległość podatkowa.

Losowe wpisy

Mam nadzieję, że zainteresowałeś się tematyką naszej strony, żeby ułatwić Ci wybór spośród innych tematów zamieszczamy kilka losowych poniżej.

  • Rozpatrując kwestie dotyczące potencjalnego zwrotu podatku trudno nie poruszyć takiego tematu jak sam przedmiot podatku. Ustawodawca określił już w konstytucji elementy podatku i jednym z nich obligatoryjnie zawieranym w ustawie podatkowej jest sam przedmiot podatku.
  • Według obowiązujących przepisów terminem płatności należności do poczynienia której zobowiązany jest płatnik, przypada na ostatni dzień w którym powinna nastąpić wpłata. Wpłaty od płatników zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rozrachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, następują zwyczajowo w formie bezgotówkowych rozliczeń bankowych. Należne wpłaty mogą być rozłożone na raty ale tylko w takich okolicznościach kiedy stały się one zaległościami podatkowymi i została wydana decyzj...
  • Zgodnie z obowiązującym w kraju porządkiem prawnym odpowiedzialność płatnika powstająca wskutek niedopełnienia albo niewłaściwego wykonania ciążących na nim obowiązków może zostać uchylona. Jako przyczynę uchylenia odpowiedzialności podaje się sytuację w której podatek nie został pobrany nie z winy płatnika a podatnika. W takim momencie nie zostaje wydana decyzja o odpowiedzialności płatnika ale o odpowiedzialności osobistej i majątkowej podatnika.
  • Ustawodawca kierując się własną wiedzą dotyczącą realiów życiowych, zadecydował i trudno mieć zastrzeżenia do takiego trybu myślenia iż w niektórych sytuacjach zobowiązanie podatkowe można zabezpieczyć przed terminem płatności. Szczególnie wówczas gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Zabezpieczenie jest wykonywane i realizowane w trybie egzekucji administracyjnej. Same przepisy dotyczące zabezpieczania zobowiązań podatkowych stosuje się odpowiednio do zapis...
  • Przepisy obowiązującego prawa przewidują sytuację w których możliwe jest wystąpienie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Oznacza to iż organy podatkowe mogą się domagać zapłaty nie tylko od samego podatnika ale także od innych podmiotów. Odpowiedzialność osób trzecich może zaistnieć równolegle obok odpowiedzialności samego podatnika.