Orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich

Obowiązujące przepisy jasno określają moment w którym powstaje zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia kwoty podatku należnego, dzieje się to z momentem doręczenia adresatowi decyzji stwierdzającej odpowiedzialność osoby trzeciej. Najistotniejszym elementem dal ukonstytuowania się nowej sytuacji prawnej jest zatem samo skuteczne doręczenie nie zaś wydanie tylko i wyłącznie decyzji. Odpowiedzialność osoby trzeciej jest zazwyczaj odpowiedzialnością za zaległości podatkowe a zatem za to samo zobowiązanie z które odpowiada dłużnik podatkowy. Powstanie odpowiedzialności osoby trzeciej nie oznacza automatycznego zwolnienia z odpowiedzialności samego podatnika. Taka sytuacja przyczynia się tylko i wyłącznie do powiększenia liczby podmiotów odpowiedzialnych za spełnienie zaległego zobowiązania podatkowego. Taka konstrukcja została pomyślana przez ustawodawcę przede wszystkim w celu zwiększenia szans na uzyskanie należnego świadczenia przez organy podatkowe. Możliwość wydania przez organ decyzji o powstaniu obowiązku po stronie osoby trzeciej upływa z momentem 5 lat od chwili kiedy powstała zaległość podatkowa.

Losowe wpisy

Mam nadzieję, że zainteresowałeś się tematyką naszej strony, żeby ułatwić Ci wybór spośród innych tematów zamieszczamy kilka losowych poniżej.

  • Narzędziami prawnymi dzięki którym możliwe jest próbowanie uzyskania choćby skromnego zwrotu podatku są funkcjonujące w porządku prawnym przede wszystkim prawie podatkowym zwolnienia oraz ulgi. Poza nimi funkcjonuje też instytucja która najbardziej interesuje przeciętnego podatnika tak zwane wyłączenie. Różnica pomiędzy wspomnianymi ulgami i zwolnieniami a wyłączeniami kryje się w kwestii formalno prawnej. Mianowicie aby ubiegać się o ulgę czy zwolnienie podatnik musi spełnić szereg rygorystyczn...
  • Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym dają osobom zaliczającym się do honorowych dawców krwi prawo odliczenia od dochodu wartości krwi , która przekazali w stacji krwiodawstwa. Innymi słowy szlachetny czyn został przez ustawodawcę doceniony przynajmniej na poziomie obciążeń podatkowych. Wspomniane odliczenie wpływa na wysokość podstawy opodatkowania,zmniejszając ją co przekłada się realnie na wymiar samej stawki podatku wyrażonej w konkretnej kwocie.
  • Osoba trzecia ma dokładnie 14 dni od chwili kiedy doręczono decyzję o jej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe które nie zostało uregulowane przez podatnika. Nie uregulowanie powstałych w ten sposób należności powoduje że stają się one zaległością i naliczane są od ni ustawowe odsetki za każdy następny dzień zwłoki. Dokładnie tak jak w przypadku odpowiedzialności podatnika, podatek należny do którego zapłaty zobowiązana jest osoba trzecia może być uiszczony w drodze potrącenia, a także pr...
  • Zgodnie z regulacjami ustawowymi płatnik nie wykonuje swoich czynności społecznie ale otrzymuje za nie wynagrodzenie. Przysługuje mu ono w zryczałtowanym wymiarze z tytułu wpłacanych terminowo na rachunki właściwych organów podatkowych ( czyli de facto zasilanie kasy państwowej) W świetle obowiązujących ustaw wynagrodzenie płatnika wynosi 0,3% wysokości podatków pobranych na rzecz Skarbu Państwa. Oczywistym warunkiem wypłacania wynagrodzenia jest terminowe wpłacanie przez płatnika pobranego poda...
  • Zgodnie z obowiązującym w kraju porządkiem prawnym odpowiedzialność płatnika powstająca wskutek niedopełnienia albo niewłaściwego wykonania ciążących na nim obowiązków może zostać uchylona. Jako przyczynę uchylenia odpowiedzialności podaje się sytuację w której podatek nie został pobrany nie z winy płatnika a podatnika. W takim momencie nie zostaje wydana decyzja o odpowiedzialności płatnika ale o odpowiedzialności osobistej i majątkowej podatnika.