Orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich

Obowiązujące przepisy jasno określają moment w którym powstaje zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia kwoty podatku należnego, dzieje się to z momentem doręczenia adresatowi decyzji stwierdzającej odpowiedzialność osoby trzeciej. Najistotniejszym elementem dal ukonstytuowania się nowej sytuacji prawnej jest zatem samo skuteczne doręczenie nie zaś wydanie tylko i wyłącznie decyzji. Odpowiedzialność osoby trzeciej jest zazwyczaj odpowiedzialnością za zaległości podatkowe a zatem za to samo zobowiązanie z które odpowiada dłużnik podatkowy. Powstanie odpowiedzialności osoby trzeciej nie oznacza automatycznego zwolnienia z odpowiedzialności samego podatnika. Taka sytuacja przyczynia się tylko i wyłącznie do powiększenia liczby podmiotów odpowiedzialnych za spełnienie zaległego zobowiązania podatkowego. Taka konstrukcja została pomyślana przez ustawodawcę przede wszystkim w celu zwiększenia szans na uzyskanie należnego świadczenia przez organy podatkowe. Możliwość wydania przez organ decyzji o powstaniu obowiązku po stronie osoby trzeciej upływa z momentem 5 lat od chwili kiedy powstała zaległość podatkowa.

Losowe wpisy

Mam nadzieję, że zainteresowałeś się tematyką naszej strony, żeby ułatwić Ci wybór spośród innych tematów zamieszczamy kilka losowych poniżej.

  • Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym dają osobom zaliczającym się do honorowych dawców krwi prawo odliczenia od dochodu wartości krwi , która przekazali w stacji krwiodawstwa. Innymi słowy szlachetny czyn został przez ustawodawcę doceniony przynajmniej na poziomie obciążeń podatkowych. Wspomniane odliczenie wpływa na wysokość podstawy opodatkowania,zmniejszając ją co przekłada się realnie na wymiar samej stawki podatku wyrażonej w konkretnej kwocie.
  • Rozpatrując kwestie dotyczące potencjalnego zwrotu podatku trudno nie poruszyć takiego tematu jak sam przedmiot podatku. Ustawodawca określił już w konstytucji elementy podatku i jednym z nich obligatoryjnie zawieranym w ustawie podatkowej jest sam przedmiot podatku.
  • Zgodnie z obowiązującym w kraju porządkiem prawnym odpowiedzialność płatnika powstająca wskutek niedopełnienia albo niewłaściwego wykonania ciążących na nim obowiązków może zostać uchylona. Jako przyczynę uchylenia odpowiedzialności podaje się sytuację w której podatek nie został pobrany nie z winy płatnika a podatnika. W takim momencie nie zostaje wydana decyzja o odpowiedzialności płatnika ale o odpowiedzialności osobistej i majątkowej podatnika.
  • W większości współczesnych systemów podatkowych występuje pojęcie kwoty dochodu wolnej od podatku. Zwykle kwota ta jest ustalana odrębnie dla osób fizycznych i firm, w ustawach podatkowych obowiązujących w danym roku podatkowym. Ustawodawca ustalił iż pewna kwota ze względów społecznych jak również ekonomicznych powinna być całkowicie zwolniona od obciążenia podatkowego. Nie oznacza to w żadnym przypadku iż podmioty osiągające dochód w granicach zwolnionego nie są zobowiązane do wpłacania zalicz...
  • Jeżeli nie dojdzie do zapłaty podatku w ustawowym terminie wówczas staje się on zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaległością podatkową. Analogicznie przepisy dotyczące zaległości podatkowych znajdują zastosowanie do należności z tytułu podatków, rat podatków jak również zaliczek wpłacanych przez płatnika. Powstanie zaległości jest legalna i logiczną konsekwencja nie wywiązania się za skonkretyzowanego zobowiązania podatkowego przez właściwy podmiot.