Orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich

Obowiązujące przepisy jasno określają moment w którym powstaje zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia kwoty podatku należnego, dzieje się to z momentem doręczenia adresatowi decyzji stwierdzającej odpowiedzialność osoby trzeciej. Najistotniejszym elementem dal ukonstytuowania się nowej sytuacji prawnej jest zatem samo skuteczne doręczenie nie zaś wydanie tylko i wyłącznie decyzji. Odpowiedzialność osoby trzeciej jest zazwyczaj odpowiedzialnością za zaległości podatkowe a zatem za to samo zobowiązanie z które odpowiada dłużnik podatkowy. Powstanie odpowiedzialności osoby trzeciej nie oznacza automatycznego zwolnienia z odpowiedzialności samego podatnika. Taka sytuacja przyczynia się tylko i wyłącznie do powiększenia liczby podmiotów odpowiedzialnych za spełnienie zaległego zobowiązania podatkowego. Taka konstrukcja została pomyślana przez ustawodawcę przede wszystkim w celu zwiększenia szans na uzyskanie należnego świadczenia przez organy podatkowe. Możliwość wydania przez organ decyzji o powstaniu obowiązku po stronie osoby trzeciej upływa z momentem 5 lat od chwili kiedy powstała zaległość podatkowa.

Losowe wpisy

Mam nadzieję, że zainteresowałeś się tematyką naszej strony, żeby ułatwić Ci wybór spośród innych tematów zamieszczamy kilka losowych poniżej.

  • Kwota, którą płatnik wpłacił ponad sumę przypadających na niego należności podatkowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym stanowi nadpłatę. Można więc mówić o powstaniu nadpłaty kiedy w decyzji o odpowiedzialności płatnika określającej wysokość nie pobranego jeszcze albo już pobranego podatku ale jeszcze nie wpłaconego, określono to świadczenie w nienależny sposób albo w wysokości większej od należnej.
  • Ustawodawcą biorąc pod uwagę zakres sytuacji w których może dochodzić do odpowiedzialności płatnika ukształtował ja w sposób odpowiadający zakresowi obowiązków co wydaje się zupełnie racjonalnym rozwiązaniem. Wiedząc jaki jest zakres obowiązków można szybko odpowiedzieć za co może odpowiadać płatnik mianowicie; nie pobranie podatku od podatnika, pobranie podatku w kwocie niższej niż należna oraz za niewpłacenie kwoty podatku na konto właściwego organu podatkowego w wyznaczonym terminie.
  • Zgodnie z regulacjami ustawowymi płatnik nie wykonuje swoich czynności społecznie ale otrzymuje za nie wynagrodzenie. Przysługuje mu ono w zryczałtowanym wymiarze z tytułu wpłacanych terminowo na rachunki właściwych organów podatkowych ( czyli de facto zasilanie kasy państwowej) W świetle obowiązujących ustaw wynagrodzenie płatnika wynosi 0,3% wysokości podatków pobranych na rzecz Skarbu Państwa. Oczywistym warunkiem wypłacania wynagrodzenia jest terminowe wpłacanie przez płatnika pobranego poda...
  • Obowiązujące przepisy jasno określają moment w którym powstaje zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia kwoty podatku należnego, dzieje się to z momentem doręczenia adresatowi decyzji stwierdzającej odpowiedzialność osoby trzeciej. Najistotniejszym elementem dal ukonstytuowania się nowej sytuacji prawnej jest zatem samo skuteczne doręczenie nie zaś wydanie tylko i wyłącznie decyzji. Odpowiedzialność osoby trzeciej jest zazwyczaj odpowiedzialnością za zaległości podatkowe a zatem za to samo zobo...
  • Przepisy obowiązującego prawa przewidują sytuację w których możliwe jest wystąpienie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Oznacza to iż organy podatkowe mogą się domagać zapłaty nie tylko od samego podatnika ale także od innych podmiotów. Odpowiedzialność osób trzecich może zaistnieć równolegle obok odpowiedzialności samego podatnika.