Orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich

Obowiązujące przepisy jasno określają moment w którym powstaje zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia kwoty podatku należnego, dzieje się to z momentem doręczenia adresatowi decyzji stwierdzającej odpowiedzialność osoby trzeciej. Najistotniejszym elementem dal ukonstytuowania się nowej sytuacji prawnej jest zatem samo skuteczne doręczenie nie zaś wydanie tylko i wyłącznie decyzji. Odpowiedzialność osoby trzeciej jest zazwyczaj odpowiedzialnością za zaległości podatkowe a zatem za to samo zobowiązanie z które odpowiada dłużnik podatkowy. Powstanie odpowiedzialności osoby trzeciej nie oznacza automatycznego zwolnienia z odpowiedzialności samego podatnika. Taka sytuacja przyczynia się tylko i wyłącznie do powiększenia liczby podmiotów odpowiedzialnych za spełnienie zaległego zobowiązania podatkowego. Taka konstrukcja została pomyślana przez ustawodawcę przede wszystkim w celu zwiększenia szans na uzyskanie należnego świadczenia przez organy podatkowe. Możliwość wydania przez organ decyzji o powstaniu obowiązku po stronie osoby trzeciej upływa z momentem 5 lat od chwili kiedy powstała zaległość podatkowa.

Losowe wpisy

Mam nadzieję, że zainteresowałeś się tematyką naszej strony, żeby ułatwić Ci wybór spośród innych tematów zamieszczamy kilka losowych poniżej.

  • Jeżeli nie dojdzie do zapłaty podatku w ustawowym terminie wówczas staje się on zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaległością podatkową. Analogicznie przepisy dotyczące zaległości podatkowych znajdują zastosowanie do należności z tytułu podatków, rat podatków jak również zaliczek wpłacanych przez płatnika. Powstanie zaległości jest legalna i logiczną konsekwencja nie wywiązania się za skonkretyzowanego zobowiązania podatkowego przez właściwy podmiot.
  • Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym dają osobom zaliczającym się do honorowych dawców krwi prawo odliczenia od dochodu wartości krwi , która przekazali w stacji krwiodawstwa. Innymi słowy szlachetny czyn został przez ustawodawcę doceniony przynajmniej na poziomie obciążeń podatkowych. Wspomniane odliczenie wpływa na wysokość podstawy opodatkowania,zmniejszając ją co przekłada się realnie na wymiar samej stawki podatku wyrażonej w konkretnej kwocie.
  • Ustawodawca kierując się własną wiedzą dotyczącą realiów życiowych, zadecydował i trudno mieć zastrzeżenia do takiego trybu myślenia iż w niektórych sytuacjach zobowiązanie podatkowe można zabezpieczyć przed terminem płatności. Szczególnie wówczas gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Zabezpieczenie jest wykonywane i realizowane w trybie egzekucji administracyjnej. Same przepisy dotyczące zabezpieczania zobowiązań podatkowych stosuje się odpowiednio do zapis...
  • Przepisy obowiązującego prawa przewidują sytuację w których możliwe jest wystąpienie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Oznacza to iż organy podatkowe mogą się domagać zapłaty nie tylko od samego podatnika ale także od innych podmiotów. Odpowiedzialność osób trzecich może zaistnieć równolegle obok odpowiedzialności samego podatnika.
  • Według obowiązujących przepisów terminem płatności należności do poczynienia której zobowiązany jest płatnik, przypada na ostatni dzień w którym powinna nastąpić wpłata. Wpłaty od płatników zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rozrachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, następują zwyczajowo w formie bezgotówkowych rozliczeń bankowych. Należne wpłaty mogą być rozłożone na raty ale tylko w takich okolicznościach kiedy stały się one zaległościami podatkowymi i została wydana decyzj...