Orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich

Obowiązujące przepisy jasno określają moment w którym powstaje zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia kwoty podatku należnego, dzieje się to z momentem doręczenia adresatowi decyzji stwierdzającej odpowiedzialność osoby trzeciej. Najistotniejszym elementem dal ukonstytuowania się nowej sytuacji prawnej jest zatem samo skuteczne doręczenie nie zaś wydanie tylko i wyłącznie decyzji. Odpowiedzialność osoby trzeciej jest zazwyczaj odpowiedzialnością za zaległości podatkowe a zatem za to samo zobowiązanie z które odpowiada dłużnik podatkowy. Powstanie odpowiedzialności osoby trzeciej nie oznacza automatycznego zwolnienia z odpowiedzialności samego podatnika. Taka sytuacja przyczynia się tylko i wyłącznie do powiększenia liczby podmiotów odpowiedzialnych za spełnienie zaległego zobowiązania podatkowego. Taka konstrukcja została pomyślana przez ustawodawcę przede wszystkim w celu zwiększenia szans na uzyskanie należnego świadczenia przez organy podatkowe. Możliwość wydania przez organ decyzji o powstaniu obowiązku po stronie osoby trzeciej upływa z momentem 5 lat od chwili kiedy powstała zaległość podatkowa.

Losowe wpisy

Mam nadzieję, że zainteresowałeś się tematyką naszej strony, żeby ułatwić Ci wybór spośród innych tematów zamieszczamy kilka losowych poniżej.

  • Osoba trzecia ma dokładnie 14 dni od chwili kiedy doręczono decyzję o jej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe które nie zostało uregulowane przez podatnika. Nie uregulowanie powstałych w ten sposób należności powoduje że stają się one zaległością i naliczane są od ni ustawowe odsetki za każdy następny dzień zwłoki. Dokładnie tak jak w przypadku odpowiedzialności podatnika, podatek należny do którego zapłaty zobowiązana jest osoba trzecia może być uiszczony w drodze potrącenia, a także pr...
  • Niewątpliwie kwestia zwrotów podatkowych wzbudza dużo kontrowersji szczególnie podnoszonych ze strony płatników podatków. Wynika to z faktu iż obowiązujący system prawny w dziwny sposób faworyzuje czy chroni interes Skarbu Państwa.
  • Według obowiązujących przepisów terminem płatności należności do poczynienia której zobowiązany jest płatnik, przypada na ostatni dzień w którym powinna nastąpić wpłata. Wpłaty od płatników zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rozrachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, następują zwyczajowo w formie bezgotówkowych rozliczeń bankowych. Należne wpłaty mogą być rozłożone na raty ale tylko w takich okolicznościach kiedy stały się one zaległościami podatkowymi i została wydana decyzj...
  • Kwota, którą płatnik wpłacił ponad sumę przypadających na niego należności podatkowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym stanowi nadpłatę. Można więc mówić o powstaniu nadpłaty kiedy w decyzji o odpowiedzialności płatnika określającej wysokość nie pobranego jeszcze albo już pobranego podatku ale jeszcze nie wpłaconego, określono to świadczenie w nienależny sposób albo w wysokości większej od należnej.
  • Rozpatrując kwestie dotyczące potencjalnego zwrotu podatku trudno nie poruszyć takiego tematu jak sam przedmiot podatku. Ustawodawca określił już w konstytucji elementy podatku i jednym z nich obligatoryjnie zawieranym w ustawie podatkowej jest sam przedmiot podatku.