Orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich

Obowiązujące przepisy jasno określają moment w którym powstaje zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia kwoty podatku należnego, dzieje się to z momentem doręczenia adresatowi decyzji stwierdzającej odpowiedzialność osoby trzeciej. Najistotniejszym elementem dal ukonstytuowania się nowej sytuacji prawnej jest zatem samo skuteczne doręczenie nie zaś wydanie tylko i wyłącznie decyzji. Odpowiedzialność osoby trzeciej jest zazwyczaj odpowiedzialnością za zaległości podatkowe a zatem za to samo zobowiązanie z które odpowiada dłużnik podatkowy. Powstanie odpowiedzialności osoby trzeciej nie oznacza automatycznego zwolnienia z odpowiedzialności samego podatnika. Taka sytuacja przyczynia się tylko i wyłącznie do powiększenia liczby podmiotów odpowiedzialnych za spełnienie zaległego zobowiązania podatkowego. Taka konstrukcja została pomyślana przez ustawodawcę przede wszystkim w celu zwiększenia szans na uzyskanie należnego świadczenia przez organy podatkowe. Możliwość wydania przez organ decyzji o powstaniu obowiązku po stronie osoby trzeciej upływa z momentem 5 lat od chwili kiedy powstała zaległość podatkowa.

Losowe wpisy

Mam nadzieję, że zainteresowałeś się tematyką naszej strony, żeby ułatwić Ci wybór spośród innych tematów zamieszczamy kilka losowych poniżej.

  • Rozpatrując kwestie dotyczące potencjalnego zwrotu podatku trudno nie poruszyć takiego tematu jak sam przedmiot podatku. Ustawodawca określił już w konstytucji elementy podatku i jednym z nich obligatoryjnie zawieranym w ustawie podatkowej jest sam przedmiot podatku.
  • Narzędziami prawnymi dzięki którym możliwe jest próbowanie uzyskania choćby skromnego zwrotu podatku są funkcjonujące w porządku prawnym przede wszystkim prawie podatkowym zwolnienia oraz ulgi. Poza nimi funkcjonuje też instytucja która najbardziej interesuje przeciętnego podatnika tak zwane wyłączenie. Różnica pomiędzy wspomnianymi ulgami i zwolnieniami a wyłączeniami kryje się w kwestii formalno prawnej. Mianowicie aby ubiegać się o ulgę czy zwolnienie podatnik musi spełnić szereg rygorystyczn...
  • Według obowiązujących przepisów terminem płatności należności do poczynienia której zobowiązany jest płatnik, przypada na ostatni dzień w którym powinna nastąpić wpłata. Wpłaty od płatników zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rozrachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, następują zwyczajowo w formie bezgotówkowych rozliczeń bankowych. Należne wpłaty mogą być rozłożone na raty ale tylko w takich okolicznościach kiedy stały się one zaległościami podatkowymi i została wydana decyzj...
  • Zgodnie z obowiązującym w kraju porządkiem prawnym odpowiedzialność płatnika powstająca wskutek niedopełnienia albo niewłaściwego wykonania ciążących na nim obowiązków może zostać uchylona. Jako przyczynę uchylenia odpowiedzialności podaje się sytuację w której podatek nie został pobrany nie z winy płatnika a podatnika. W takim momencie nie zostaje wydana decyzja o odpowiedzialności płatnika ale o odpowiedzialności osobistej i majątkowej podatnika.
  • Ustawodawca kierując się własną wiedzą dotyczącą realiów życiowych, zadecydował i trudno mieć zastrzeżenia do takiego trybu myślenia iż w niektórych sytuacjach zobowiązanie podatkowe można zabezpieczyć przed terminem płatności. Szczególnie wówczas gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Zabezpieczenie jest wykonywane i realizowane w trybie egzekucji administracyjnej. Same przepisy dotyczące zabezpieczania zobowiązań podatkowych stosuje się odpowiednio do zapis...